eBook PDF / e-Pub Kapuściński non-fiction

Kapuściński non-fiction (Rating: 3.74 - 3390 votes)

Reading books Kapuciski non-fiction PDF online books Kapuściński non-fiction by Wes Messerly with other formats. Download and Read Online books Kapuściński non-fiction Online Wes Messerly, its easy way to download Kapuściński non-fiction books for multiple devices. Artur Domosławski full text books
Title:Kapuściński non-fiction
Format Type:Ebook
Author:Artur Domosławski
Publisher:Świat Książki
ISBN:8324719067
ISBN 13:
Number of Pages:608
Category:Non fiction, Biography, Polish literature, Travel

Kapuściński non-fiction by Artur Domosławski

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Kapuściński non-fiction Pierwsza tak obszerna obejmuj ca ca e ycie i dzie o ksi ka o Ryszardzie Kapu ci skim pi ra wybitnego dziennikarza i reportera Gazety Wyborczej Doskonale udokumentowana pe na celnych analiz opowie o cz owieku yj cym w popl tanych czasach w kilku epokach w r nych wiatach na szerokim tle wydarze spo eczno politycznych ostatniego p wiecza w Polsce i za granic Domos awski odwa nie podejmuje wnikliw pr b charakterystyki Kapu ci skiego cz owieka pe nego sprzeczno ci wok kt rego naros o wiele kontrowersji

Kapuściński non-fiction

Pierwsza tak obszerna obejmuj ca ca e ycie i dzie o ksi ka o Ryszardzie Kapu ci skim pi ra wybitnego dziennikarza i reportera Gazety Wyborczej Doskonale udokumentowana pe na celnych analiz opowie o cz owieku yj cym w popl tanych czasach w kilku epokach w r nych wiatach na szerokim tle wydarze spo eczno politycznych ostatniego p wiecza w Polsce i za granic Domos awski odwa nie podejmuje wnikliw pr b charakterystyki Kapu ci skiego cz owieka pe nego sprzeczno ci wok kt rego naros o wiele kontrowersji


Wykluczeni

b Nowa ksi ka Artura Domos awskiego to wielka panorama globalnego Po udnia i zbiorowy portret ludzi bez g osu i reprezentacji Przegranych poniewieranych i wydziedziczonych Autor si ga po historie z r nych kontynent w i dekad ods aniaj c g bokie r d a wsp czesnej w dr wki lud w b br br W Kolumbii wojsko morduje m odych m czyzn z dzielnic biedy aby podnie statystyki wojny z terrorem i otrzyma premie finansowe W Brazylii drobni sklepikarze zrzucaj si na odstrzelenie m t w bezdomnych dzieci pi cych na schodach wi tyni W Kenii brytyjscy kolonizatorzy ponad dekad po Holocau cie uruchamiaj obozy koncentracyjne poddaj c dzieci Kikuj w miertelnym szczepieniom Na Okupowanych Terytoriach Palesty skich wojsko utrudnia rdzennym mieszka com dost p do wody i zakazuje gromadzenia deszcz wki Kobiety w Ciudad Juarez znikaj poniewa s kobietami W dalekiej Mjanmie dokonuje si ciche ludob jstwo na narodzie Rohingj w o kt rych wi kszo ludzi Zachodu nawet nie s ysza a br br Notes Artura Domos awskiego wype nia si przez lata historiami przemocy i wykluczenia Razem z nim odwiedzamy miejsca odleg e od siebie o tysi ce kilometr w Kolumbi Brazyli Meksyk Palestyn Egipt Sudan Po udniowy Keni Tajlandi i Myanmar za ka dym razem poznaj c nowy spos b w jaki b d c cz owiekiem w XXI wieku mo na cierpie i zadawa b l Te historie u o one jedna przy drugiej czy mimo pozornych r nic intymna ni Niewa ne w jakim j zyku m wisz je li jeste nagim yciem w r kach tych kt rzy maj w adz mo esz zgin znikn zosta zepchni tym do roli podcz owieka Globalizacja i homogenizacja obj a nie tylko rynki finansowe ale te bied rozpacz i mier br br W lekturze tej ksi ki nie chodzi jednak tylko o przygl danie si o dreszcz przera enia a nawet o odruch empatii Domos awski nie jest sentymentalny i nie pozwala na naiwn lektur Nieszcz cia jakie dotykaj bohater w jego opowie ci nie s jakim obiektywnym zrz dzeniem losu lecz skutkiem decyzji prze ladowc w a tak e politycznych i ekonomicznych interes w tych wszystkich kt rzy na dokonuj ce si na ich oczach dramaty patrz i milcz Czy w historiach z tamtego wiata nie odnajdziemy czasem naszych lad w Czy w beztrosko zarysowanych granicach w tradycji eksploatacji w wyci tych lasach w wa niach plemiennych nie odnajdziemy czasem tropu prowadz cego nas z powrotem do miast bezpiecznego dostatniego i zadowolonego z siebie Zachodu Do Warszawy Krakowa Gda ska Wroc awia


Gorączka latynoamerykańska

Ksi ka jest bilansem drugiej po owy XX wieku lub je li kto woli bilansem otwarcia XXI wieku w Ameryce aci skiej br br Nic nie wysz o z tych pr b kt re pami ta moje pokolenie bunty przegra y rewolucja kuba ska u pocz tku otoczona entuzjazmem jest dzi w stanie w jakim jest chilijski cud gospodarczy za Pinocheta nie by a takim cudem jak si to cz sto w Polsce s dzi br br Dziesi tki mo e setki rozm w z lud mi politycznie znacz cymi i z tymi przeci tnymi Wielki wysi ek by widzie rzeczy wielostronnie i w spos b zniuansowany Chyba tylko w dw ch trzech sprawach Artur Domos awski wypowiada si w spos b przes dzaj cy spraw Nie ma dobrych i z ych tortur Bieda i spo eczne wykluczenie ludzi z dzielnic n dzy wzbudzaj przera enie nie ma z udze co do perspektyw likwidacji tych plag Koniec historii mieszne Nie w Ameryce aci skiej br Dramatyczna ksi ka


Śmierć w Amazonii

b Pierwsza od czasu biografii Kapu ci ski non fiction nowa ksi ka Artura Domos awskiego b br br Tym razem Autor wraca do tematu kt rego jest jednym z najlepszych w Polsce znawc w do Ameryki aci skiej Jakkolwiek nadu ywane i odnosz ce si do innego typu literatury s owo thriller jest tu jak najbardziej na miejscu mier w Amazonii zaczyna si jak thriller i czyta si t ksi k jak thriller br W zapad ej wiosce w brazylijskim interiorze ginie para obro c w Amazonii W dalekim miasteczku w Andach nieznani sprawcy poluj na ksi dza kt ry broni praw g rali do ziemi i wody Pewien robotnik rolny zostaje prawnikiem Domaga si odszkodowa dla mieszka c w miasteczek i wsi kt rzy zacz li zapada na nieznane wcze niej choroby Dostaje telefon z wiadomo ci e znaleziono zw oki jego m odszego brata br Artur Domos awski kroczy ladami tajemniczych zab jstw ludzi zaanga owanych w obron niszczonego rodowiska naturalnego i praw lokalnej ludno ci w Ameryce Po udniowej Kto stoi za morderstwami Czy zwyczajni ludzie kt rzy po prostu broni swojej ziemi maj szanse w zderzeniu z mi dzynarodowymi korporacjami i przekupionymi w adzami br Nie zawsze optymistyczne odpowiedzi na te pytania ukazuj wsp czesne oblicza wielkiego biznesu skorumpowanej polityki i ciemnych stron globalizacji Amazonia w ksi ce Domos awskiego jest ywa i prawdziwa sportretowana w przypadkach konkretnych ludzi Nie ma tu prostych hase o obronie puszczy amazo skiej Nie ma lukrowanego obrazka celebryty wspieraj cego india skie plemiona Jest kipi cy energi rozpacz i nadziej wiat ludzi kt rzy dzi ki tej ksi ce staja si czytelnikowi po prostu bliscy Domos awski otwiera nam oczy i pokazuje zasady rz dz ce r wnie naszym wiatem


Ameryka zbuntowana. Siedemnaście dialogów o ciemnych stronach imperium wolności

Noam Chomsky Eric Foner Rochard Rorty Joseph Stiglitz Howard Zin Wszyscy oni m wi nie takiej Ameryce jak widz Cho r ni si pogl dami s g osem niezgody i buntu intelektualnego i etycznego W jaki spos b wojna z terroryzmem sta a si terroryzmem pa stwowym Co naprawd oznaczaj uboczne straty w wojnie z Irakiem Rozmowy ze s ynnymi ameryka skimi intelektualistami portret wsp czesnej Ameryki okiem jej najwybitniejszych krytyk w prawdziwe oblicze ameryka skiej wolno ci terroryzm pa stwowy itd


Wojny narkotykowe. Doniesienia z pola walki

Czarne getta Nowego Jorku i afga skie pola makowe masowe imprezy techno w Berlinie i kolumbijskie plantacje koki to najcz stsze skojarzenia z globalnym biznesem narkotykowym Medialne newsy zbudowa y mit przest pczej sieci w kt rej r d a z a le w egzotycznych j drach ciemno ci Narkomania wojny gang w i demoralizacja m odzie y to plagi Kolumbii Meksyku Afganistanie Tajlandii czy Rosji br br Artur Domos awski Wojciech Jagielski Adam Leszczy ski Jan Smole ski Wiktor Osiaty ski Rub m Cesar Fernandes Joanne Csete pokazuj spo eczne i polityczne konteksty globalnego narkobiznesu Opowiadaj o tym jak brutalna represja zast puje rozs dn terapi a ciganie widm walk z realnym problemem br br Fronty morderczej wojny z narkotykami to obszary nieopisanej nier wno ci wykluczenia biedy i przemocy Wojny narkotykowe to opowie reporter w ekspert w pisarzy i dzia aczy spo ecznych z r nych stron wiata o tym jak w imi politycznych i mafijnych interes w ginie podmiotowo ofiar dobro uzale nionych i spo eczna racjonalno


Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji

Autor w rozmowach z liderami ruchu antyglobalistycznego przedstawia kluczowe problemy globalizacji i proponowanie przez ten ruch rozwi zania ani na chwil nie zapominaj c o polskim do wiadczeniu tranformacji ustrojowej po komunizmie i naszym miejscu na mapie wiata


Polityka narkotykowa w Portugalii: korzyści wynikające z dekryminalizacji używania narkotyków (Studia nad polityką narkotykową, #2)

No description available


Ludowa historia Stanów Zjednoczonych

Ta wyj tkowa historia Stan w Zjednoczonych opowiedziana jest z perspektywy jej ofiar rdzennych amerykan w czarnych robotnik w kobiet imigrant w i biednych br br Howard Zinn ze skrupulatno ci i swad opisa wszystko to o czym Amerykanie czasem woleliby nie pami ta ale o czym zapomnie nie powinni my nigdy Ludow histori Stan w Zjednoczonych czyta si jak krymina br br Ponad dwa miliony sprzedanych egzemplarzy Jedna z ulubionych ksi ek Davida Bowiego i Matta Damona br br Ksi ka zosta a poprzedzona wst pem Artura Domos awskiego


Ludowa historia Stanów Zjednoczonych, Ameryka zbuntowana. Siedemnaście dialogów o ciemnych stronach imperium wolności, Gorączka latynoamerykańska, Kapuściński non-fiction, Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Wykluczeni, Polityka narkotykowa w Portugalii: korzyści wynikające z dekryminalizacji używania narkotyków (Studia nad polityką narkotykową, #2), Śmierć w Amazonii, Wojny narkotykowe. Doniesienia z pola walki